Black Ribbon

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา

ขอเชิญศิษย์เก่า

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อจัดทำทำเนียบ

ชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลิกที่โลโก้โรงเรียน

คลังความรู้ออนไลน์

คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่คลังสมองของโรงเรียน

การดำเนินงานที่ยั่งยืน

สถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน

ผู้สนับสนุนโรงเรียน

การจัดงานมุทิตาจิต

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติการอบรมศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2558
วันที่  เรื่อง  สถานที่  หน่วยงาน 
16 กรกฎาคม การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม สพฐ.
10-11 กันยายน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลีสารสนเทศ  (DLIT) ห้องประชุมชั้น 6 บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน อ.เมือง จ.นครปฐม สพป.นฐ. 1
15 กันยายน “การบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม” โรงเรียนวัดสามร่ม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
15 กันยายน “การบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียนตามหลักวิถีไทยและความพอเพียง” โรงเรียนวัดบางตลาด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
16 กันยายน “การบริหารจัดการระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้” โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
พ.ศ 2559
วันที เรื่อง สถานที่ หน่วยงาน
20 มกราคม ปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สพป. นฐ. 1
 22-24 มกราคม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สพป.นฐ. 1
12 กุมภาพันธ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยกับการล่วงละเมิดทางเพศ ห้องชุมนุมนายทหาร ค่ายทองทีฆายุ กรมการสัวต์ทหารบก อ.เมือง จ.นครปฐม สพป. นฐ. 1
4 กรกฎาคม การดำเนินโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(6 สัปดาห์) ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม กศจ.นครปฐม
5 กรกฎาคม การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นฐ.1 สพป.นฐ.1
15 กรกฎาคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อาคารหอประชุมชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเพทธนบุรี เขตทวีวัฒนา สพฐ.
23 กรกฎาคม แผนพัฒนาตนเอง สพป. นฐ. 1 สพป. นฐ.1
26 กรกฎาคม 2559 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 3 ห้องประชุม แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สพป. นฐ.1
9 กันยายน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นฐ.1 สพป. นฐ.1
20-21 กันยายน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สพป. นฐ. 1
พ.ศ. 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่ หน่วยงาน
8-10 พฤษภาคม การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone) โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สพฐ.
27-28 พฤษภาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี สพป.กจ.1

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติด้านผลงาน

วัน/เดือน/ปี  เรื่อง  จาก  หมายเหตุ
  รางวัลเหรียญทองการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึักษานครปฐม เขต 1  
13 พ.ย. 2558 คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1  

ผลงานด้านบริหาร

ผลงานในอดีตก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

วันที่  ตำแหน่ง  หน่วยงาน   
27 กันยายน 2545 สำเร็จการฝึกอบรมเป็นวิทยากรหลัก (Master Teacher) ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครู ภายใต้โคงการ Intel Teach to the Future กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
2549-2557 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
22 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี  
27 กุมภาพันธ์ 2551 รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
15 กันยายน 2551 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการและวิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สพท.กจ.1  
27 สิงหาคม 2551 วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยน (GPA) และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. หัวข้อการจัดการผลกาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ท สพท. กจ. 1  
3 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 กันยายน 2552 ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกลยุทธ์ 2I-5E โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
       
2 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ และวิทยากรด้านเทคโนโลยี ในการเข้าค่ายวิชาการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
27-31 กรกฎาคม 2552 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux การจัดเก็บ Log และการทำ Authentication server กระทรวงศึกษาธิการ  
16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 สพท.กจ. 1  
14 พฤษภาคม 2553 นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
27 เมษายน 2553 คณะกรรมการประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพท.กจ. 1  
 29 มีนาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ ไอซีที กับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี   สพป.กจ.1  
1 เมษายน 2554 คณะกรรมการสนับสนุน กำกับ ติดตาม การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2554 สพม.8  
22-23 สิงหาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network (Wikispaces) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สพม.8  
21 พฤศจิกายน 2554 ผู้ฝึกทักษะการสร้าง webpage ประเภท CMS ให้นักเรียนได้รับรางวลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554 สพม.8  
26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนาประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รร.กาญจนานุเคราะห์  
22-24 มีนาคม 2555 ผ่านการฝึกอบรมหลักสุตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security : Authentication and Centralize Log) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
17 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการจัดงานมหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ.  
16-18 สิงหาคม 2555 วิทยากรโครงการพัฒนาครูภาษาไทยเครือข่ายโรงเรียนในฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอนภาษาไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี 2555 สพม.8  
พฤศจิกายน 2555 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 สพม. 8  
20 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากรบรรยายการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
26 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  
 พฤศจิกายน 2556  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"  สพม.8  
พฤศจิกายน 2557  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี   สศศ.,สพม.8  

ผลการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม

     1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ท ตามโครงการ School Temple Internet Gateway เพื่อ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ:โครงการนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด จากเจ้าอาวาสวัดสุขวราราม ปัจจุบันวัดและโรงเรียนสามารถใช้งานเครือข่ายอินทราเน็ทและอินเทอร์เน็ทร่วมกันได้ 100% จัดทำเว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ให้บริการได้เป็นอย่างดี แลได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึักษานครปฐม เขต 1

 2. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพิมพ์ดีดสัมผัส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น ตามโครงการจัดการเรียนการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านตัวอักษร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงการสะกดคำไม่ได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:โครงการนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2558 เช่นเดียวกัน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้น จำนวน 25,000 บาท จากคุณนารีรัตน์  แสวงทอง พยาบาลชำนาญพิเศษ จากโรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ปัจจุบันนักเรียนทุกคนได้เรียนพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ แลได้ รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ของครูสายผู้สอน(ครูอรพรรณ) พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึักษานครปฐม เขต 1

     3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ด้วยการจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้บริการสื่อการเรียนรู้แบบ อินทราเน็ท และอินเทอร์เน็ท (Intranet & Internet) ในรูปแบบเว็บมีเดีย อิเลิร์นนิ่ง สำนักงานอัตโนมัติ และผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ของครูและนักเรียน

หมายเหตุ:โครงการ นี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 10-31 กรกฎาคม 2558  ด้วยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และดำเนินการด้านเทคนิค จากคุณสิริวัฒน์ มันตะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัททรีบอร์ดแบรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินการเปิดให้บริการเว็บไซต์ สำหรับประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทาง http://www.wskr.ac.th

     4. ส่งสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ การศึกษา ด้วยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอทีวี สำหรับประชาสัมพันธ์ไว้หน้าสำนักอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

    5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

     หมายเหตุ:โครงการ นี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว ระหว่าง เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2558  ด้วยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่โดยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 10 เครื่อง และบางส่วนจากนักเรียนเก่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 1 โรงเรียนวัดลูกแก อีก จำนวน 2 เครื่อง  ทำให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ครบตามจำนวนนักเรียน และเพิ่มเติมให้นักเรียนสามารถได้ใช้ในทุกห้องเรียน

     6. โครงการจัดทำเสียงตามสายและระบบบอกเวลาอัตโนมัติด้วยเสียงพูดเป็นภาษาอาเซียน

 7. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์วันละ 5 คำ โดยครูประจำชั้น ให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

นักเรียน วันละ 5 คำทุกวัน ตอนเช้า เมื่อมาถึงโรงเรียนให้นักเรียนชั้นป.6 ไปรับท่องศัพท์กับน้องทุกวัน ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยเข้าอยู่ในโครงการคนเก่งประจำสัปดาห์ต่อไป

8. คนเก่งประจำสัปดาห์ของโรงเรียน  โดยในทุกวันศุกร์ตอนเช้า ก่อนเข้าเรียนจัดให้มีการประกวดการท่องศัพท์ 20 คำ เพื่อค้นหาคนเก่งประจำสัปดาห์

     9. ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เป็นหอประชุม ปูพื้นกระเบื้อง ฝ้าเพดาน จัดทำทรายล้างทางเดินรอบอาคาร จัดทำเวที ทาสีภายในภายนอกอาคาร สำหรับเป็นที่จัดการแสดง ของผู้เรียน ด้วยการสนับสนุนจากนายสุวัฒน์ สาระ จากตำบลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10,0000 บาท ครูชูศรี บุตรศรีด้วงและคณะ จำนวน 6,000 บาท ผู้ใหญ่เปาะจำนวน 5,000 บาท และเงินตามโรงการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ของโรงเรียนขนาดเล็ก 100,000 บาท เจ้าอาวาสวัดดอนรวก สนับสนุนการจัดทำเวทีอีก 50,000 บาท ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2558

10. การพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการติววิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงวันเสาร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ต่อเนื่อง ทุกวันเสาร์ตลอดปี

หมายเหตุ: ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสิ้นเปลือง จากเจ้าอาวาสวัดดอนรวก จำนวนเงิน 6,000 บาท  และสนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็น จำนวนสองเครื่อง จากนักเรียนเก่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท

     11. การส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสมอง

หมายเหตุ: ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าสีนำ้มัน จากเจ้าอาวาสวัดดอนรวก คุณชลีพร คุณดุษฏี คุณสุรยุทธ์ คุณวันชัย คุณพนิดา(ศิษย์เก่าวิชาเอกภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และการดำเนินการจากพี่น้องจากต.กลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับครอบครัวน้าโชค ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม

      12. ปรับปรุงสวนหย่อม และทางเดินหน้าห้องเรียนอนุบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท จากเจ้าอาวาสวัดดอนรวก

     13. ปรับปรุงอาคาร 2 ด้วยการทาสีฝ้าเพดาน และภายนอกอาคารใหม่หมด

     14. ปรับปรุงบริเวณหน้าพระพุทธรูปประจำโรงเรียนด้วยการปูแผ่นปูพื้นคอนกรีต

     15. ปรับปรุงทาสีอาคารสภานักเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกท่านในเวลาว่าง

     16. การปรับปรุงอาคาร 1

     17. ปรับปรุงอาคารจอดรถ และที่พักสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

     18. ปรับปรุงห้องสมุด สำหรับประชาชน และนักเรียน

     19. ส่งเสริมระเบียบ มารยาท คุณธรรม (แต่งกายสะอาด วาจาสุภาพ ปฏิบัติตนตามระเบียบ การทำความเคารพด้วยการไหว้)

การส่งเสริมการแต่งกายสะอาด การพูดจาสุภาพ ไพเราะ การพัฒนาส่งเสริมมารยาท การพัฒนาการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

     20. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและการออม ด้วยการส่งเสริมระบบธนาคาร และการปลูผักสวนครัว เช่น มะนาว ผักบุ้ง ตะไคร้หอม ใบเตยหอม และกล้วย เป็นต้น

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติการศึกษา

     1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

     2. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

     3. จบการศึกษาระดับปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน)

     4.  จบการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี

ประวัติการรับราชการ

     1. เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพมหานคร

     2. บรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรก ตำแหน่งอาจารย์ 1 ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา จังหวัดพิษณุโลก

     3. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

     4. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม 1 มิถุนายน 2558

เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

5. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน เมื่อ 1 ตุลาคม 2559